Privacybeleid

Vanhaaster Reclamebureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vanhaaster Reclamebureau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

* uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid; 

* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

* vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

* op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Vanhaaster Reclamebureau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of via www.vanhaaster.nl/contact.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vanhaaster Reclamebureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

* administratieve doeleinden; 

* communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen; 

* het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vanhaaster Reclamebureau de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

* voornaam; 

* tussenvoegsel; 

* achternaam; 

* adres; 

* (zakelijk) telefoonnummer; 

* (zakelijk) e-mailadres;